جلسه شورای اقتصاد مقاومتی

پارسال یه دلار ۴۲۰۰ تومنی در وَِِ کردم هنوز کیهان داره  با دلار جهانگیری می نوازه منو   نشست خبری سریال ستایش  ۳ در ستایش چهار کی قراره جوانتر شه؟ فردوس: من من من